Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

Dane
Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
Tel: 13 43 105 81
e-mail: ug@jasliska.info
Kasa czynna:
Poniedziałek-Środa-Piątek 7:00 - 13:30

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Opis:

 1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 520 zł miesięcznie: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób (tj. matki albo ojca, opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną), lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia
   lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
  3. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
   1. osoba sprawująca opiekę:
    1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
    2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   2. osoba wymagająca opieki:
    1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
   3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
   4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
   6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  4. W przypadku, gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy może przeprowadzić wywiad środowiskowy.
  5. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne.
  6. W przypadku złożenia wniosku do 10-tego dnia danego miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
  7. W przypadku złożenia wniosku po 10-tym dniu miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  8. Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
   1. jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
   2. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
   3. w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 4. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby, nad którą opieka jest sprawowana,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
 7. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 8. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:

 1. społecznym:
  1. oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury, czyli druk ZUS-Rp6,
  2. wniosek o ustalenie okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
 2. społecznym i zdrowotnym:
  1. zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej czyli druk ZUS-ZUA,
  2. zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego czyli druk ZUS-ZCNA,
  3. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych czyli druk ZUS-ZZA.

Termin realizacji:
W związku z zasadami załatwiania spraw zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i terminami procedury administracyjnej wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy zgłaszać w terminach umożliwiających załatwienie sprawy i wypłatę tego świadczenia. Dlatego aby otrzymać wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśliskach dokonuje wypłaty świadczeń od 25-28 każdego miesiąca) należy zgłosić się do 9 dnia każdego miesiąca - wówczas świadczenie będzie wypłacone po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w dniach 25-28 miesiąca następnego.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty wydania decyzji.

Etapy:

Podstawa prawna:
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2006 r. Nr. 139, poz.992 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3)
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r.,poz. 267 z późn. zm.)

Gmina Jaśliska,
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 10 581, fax: 13 43 10 593, email: ug@jasliska.info, http://www.jasliska.info
NIP: 6842586647, Regon: 180515339
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.