Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Dodatek Mieszkaniowy


 

Opis:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom  spełniających równocześnie 3 kryteria określone w ustawie do dodatku mieszkaniowego w art.2, art. 3 ust.1 oraz art. 5 , czyli:

I. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu;

II. dochód ich gospodarstwa jest nie za dłuży;

III. powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego mieści się w granicach norm  ustawowych;

I. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 

a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych;

c) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponoszących wydatki związane z jego zajmowaniem;

d) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

II. dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy w/w, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Aby prawidłowo ustalić to kryterium niezbędne jest:

1. ustalenie średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy;

2. określenie liczby osób tworzących gospodarstwo domowe

3. ustalenie górnego pułapu dochodu wynikającego z przemożenia obowiązującej  najniższej emerytury i wysokości w/w %.

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnych dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytur, rencistów, i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS w 2012 r. dochód ten wyniósł 2.431 zł, tj. 202,58 zł miesięcznie.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone  przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

III. Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy, jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunki do liczby osób, tzn. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej w więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

a) dla 1 osoby – 35 m2

b) dla 2 osób – 40 m2

c) dla 3 osób – 45 m2

d) dla 4 osób – 55 m2

e) dla 5 osób – 65 m2

f) dla 6 osób – 70 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej  liczby osób – dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 

Normatywna powierzchnię powiększa się o 15m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na mieszkanie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkaniowego, a kwotą, która osoba starająca się o dodatek musi ponieść, stanowiącą określony % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uzależniony od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Jeżeli dochód na jedną osobę jest niższy od 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym, udział gospodarstwa w wydatkach wynosi:

1. 15% dochód gospodarstwa - w gospodarstwie jednoosobowym

2. 12% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie 2-4 osobowym

3. 10% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Jeżeli dochód na jedną osobę jest równy lub większy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym, udział gospodarstwa w wydatkach wynosi:

1. 20% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie jednoosobowym

2. 15% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie 2-4 osobowym

3. 12% dochodu gospodarstwa – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Wydatki na normatywną powierzchnię użytkowa zajmowanego lokalu mieszkaniowego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię użytkowa ustaloną w art. 5 ust.1 ustawy.

Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy między wydatkami ponoszonymi za ten lokal, a odpowiednią kwotą wynikającą z % udziału dochodów gospodarstwa domowego kosztach utrzymania mieszkania.

 

Wydatkami mieszkaniowymi są:

a) czynsz

b) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej

c) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną

d) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

e) inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego

f) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

g) wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu za zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków mieszkaniowych wydatki poniesione z tytułu:

a) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

b) opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

 

W przypadku, gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację, doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się  poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt za zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

Do obliczenia ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

1. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, za wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału, uznaję się równowartość 5 kWh energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na  1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej lub fabrycznej, jeżeli zajmowana jest mniejsza od normatywnej.

2. Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu za zakup opału, uznaje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka gospodarstwa domowego.

3. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, za wydatek, stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału,  uznaje się równowartość 10 kWh energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, w gospodarstwie jednoosobowym, oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę w pozostałych gospodarstwach.

 

Osoba uprawniona do dodatku składa wniosek wraz z deklaracją o dochodach z gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że:

1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2. faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wymagane załączniki:

1. zaświadczenie o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał)

2. zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego – osoby posiadające gospodarstwo rolne

3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – osoby zarejestrowane w PUP

4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pobieranej renty, emerytury

5. aneks czynszowy ( wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc – oryginał do wglądu)

6. oświadczenie o powierzchni użytkowej budynku potwierdzone przez uprawnionego budowlańca

7. zaświadczenie o wysokości powierzchni budynku ze Starostwa Powiatowego w Krośnie       (Wydział Budownictwa);

8. akt notarialny potwierdzający posiadanie budynku mieszkalnego

9. odpis księgi wieczystej

10. orzeczenie o niepełnosprawności i dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawniający do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – dla osób niepełnosprawnych

11. ostatnia faktura za energię elektryczną – dla lokali  nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.

 

 

Termin realizacji:

W związku z zasadami załatwiania spraw zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i terminami procedury administracyjnej wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy zgłaszać w terminie umożliwiającym załatwienie sprawy i wypłatę tego świadczenia.

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Od wydanych decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty wydania decyzji.

Etapy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatku mieszkaniowym (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr. 156, poz. 1817 z późn. zm.)

Uchwała Rady Gminy Dukla pełniącej Funkcję Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 styczna 2010 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Share

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

ROZKŁAD JAZDY

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

RCU UBEZPIECZENIA 731-508-973

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości